Make your own free website on Tripod.com

KAVITAKONKANI

Poem

Home
About Poets
Rachana
tirpoon
Request
Hi
Contact Me

            jaadoo

chandraat aastaa ek jadoo
bhulamvcee
man khulaMcee
uttejit korn soddcee
 
chandraat aastaaek vaatsaly
cherDank kheLayataaa
kednA chaalaytaa
preeti kartaa maavaLyaavaaree
 
chamdraat aastaa movvaL tej
man rijhayatale
thaMD bhijayatale
saMth udakaaMt
ek vhaDeM jasheM
 

y.jpg