Make your own free website on Tripod.com

KAVITAKONKANI

tirpoon
Home
About Poets
Rachana
tirpoon
Request
Hi
Contact Me

tirpoon tirpoon vaaMkaDee  kellelee
plaastikaa paannM  taMgelee  manM
neeTh caloucyAk  shikouMcee kashee?
 
tiepeetaanaa tyaaveLaaree
neeTh korce mhaa kashT mhaNu
tirpitalyAMk sAMgace kasshee?
 
tapasacharyaa Anee buddhee vaaporn
AttM neeTh karee ! mhaNu
khamcyA bhagirathaak sAMgche kasshee?